Avís legal

CONDICIONS D’ÚS

La utilització dels serveis o la contractació de productes o serveis en box-fort.com suposa l’acceptació de les següents condicions generals:

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE BOX-FORT.COM

Mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara :

a) que per comprar és una persona major d’edat i amb capacitat per a això

b) que ha llegit i accepta les presents condicions generals.

Aquestes condicions generals (en endavant, “les Condicions Generals” ), regulen l’accés i utilització del lloc web box-fort.com ( Maletes Tècniques Boxfort SL ) per part dels usuaris -clients (en endavant, “els Clients “) amb NIF B – 59891010, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, TOM 39371, FOLI 0041, FULL 346575, INSCRIPCIÓ 1, amb mail de contacte bustia@box-fort.com. Els Clients accepten les Condicions Generals des de l’instant que utilitzin o contractin el servei o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Clients. Box- fort.com posa a disposició d’aquests la direcció de correu electrònic bustia@box-fort.com, perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

box-fort.com podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients amb antelació suficient, per tal de millorar els serveis i productes oferts a través de box-fort.com. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina web de box-fort.com, s’entendrà per complert el deure de notificació.

En tot cas, abans d’utilitzar els serveis o contractar productes, es podran consultar les Condicions Generals.

DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES I SERVEIS

Aquí ha d’indicar quins poden adquirir a la seva pàgina i sota quines condicions estan subjectes els productes i serveis, com ara devolucions, reemborsaments, preus d’enviament, empaquetatge…

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Oxygen Area SL, com a desenvolupador de box-fort.com i contractat per box-fort.com, cedeix els drets de propietat industrial i intel·lectual del disseny, estructures de navegació i bases de dades i els diferents elements en ella continguts, sempre que no siguin productes o serveis en lloguer, a box-fort.com, a qui finalment correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.

ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

box-fort.com no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats per la no disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat. Box- fort.com es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

box-fort.com no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta.

Es considerarà terminantment prohibit l’ ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Mitjançant el lliurament de l’adreça de correu electrònic o altres dades personals, requisit necessari per a la contractació de certs serveis, els Clients donen el seu permís perquè aquestes adreces siguin tractades ia més, utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per box-fort.com. box-fort.com posa a disposició dels Clients l’adreça de correu electrònic bustia@box-fort.com perquè aquests revoquin el consentiment prestat.

box-fort.com declara que compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, que desenvolupa l’esmentada llei orgànica.

box-fort.com posa a disposició dels Clients els mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior perquè aquests exerceixin els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

box-fort.com no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de box-fort.com.

Amb els límits establerts a la llei, box-fort.com no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Les pàgines d’Internet de box-fort.com poden contenir enllaços ( links ) a altres pàgines de terceres parts que no pot controlar. Per tant, box-fort.com no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de box-fort.com o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de box-fort.com.

Tanmateix, per accedir a alguns dels serveis que box-fort.com ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Maletes Tècniques Boxfort sl, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, al correu electrònic bustia@box-fort.com o a Carrer del Camp, 79 08290 Cerdanyola del Vallès.